Soutěž o 3x PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

SOUTĚŽ skončila a jediným výhercem, vyhlášeným na přednášce 26. ledna 2017, se stal:


Pan Michael Š. s činžovním domem na Praze 3.


Podmínky účasti v soutěži splnilo 18 majitelů pražských činžovních domů, kteří přihlásili celkem 21 nemovitostí.

V Praze dne 30. ledna 2017.Soutěž pro majitele pražských činžovních domů:

Víc přihlášených domů = větší šance vyhrát.


Získejte pro své pražské činžovní domy Průkaz energetické náročnosti budov (dále jen PENB)!

 

Princip soutěže

Soutěž je určena pro majitele pražských činžovních domů. Přihlášení je možné vyplněním a odesláním elektronického formuláře na internetové adrese https://www.engelvoelkers-com.cz a odesláním získané potvrzovací SMS. Podmínkou v účasti je vybrat správnou odpověď na všechny tři otázky.

V pořadí 10., 30. a 50. soutěžící, který správně zodpoví soutěžní otázky, získá pro svou nemovitost PENB od Engel & Völkers Anděl Prague West.

Vyhlášení výherců proběhne na přednášce „Pronájmy – Jak zvýšit zisk“ ve čtvrtek 26. ledna 2017. Místo konání bude upřesněno.

 

Pravidla soutěže

Přihlašování do soutěže je možné od pondělí 12. prosince 2016 do pátku 6. ledna 2017 na internetové adrese https://www.engelvoelkers-com.cz/.

Každý majitel může přihlásit tolik činžovních domů, kolik jich v Praze má. Více přihlášených domů = větší šance získat pro ně PENB.

-         U každé ze tří otázek označte jednu odpověď. Vždy jen jedna odpověď je správná.

-         Vyplňte elektronický formulář:

o  Jméno

o  Příjmení

o  Adresa nemovitosti ve tvaru (Ulice a číslo popisné/číslo orientační, část Prahy, případně poštovní směrovací číslo)

o  Email

o  Telefonní číslo ve tvaru 123 456 789 (pouze pro telefonní čísla platná v ČR; u telefonních čísel z jiných zemí uvádějte číslo s mezinárodní předvolbou ve tvaru +123 456 789 012)

o  Vyberte ANO/NE, zda se chcete zúčastnit přednášky Pronájmy – jak zvýšit zisk, která se koná ve čtvrtek 26. ledna 2017 a na které budou vyhlášeny nemovitosti, které získávají PENB

o  Odešlete vyplněný formulář stisknutím tlačítka ZÍSKAT POTVRZOVACÍ SMS

o  Zadejte získaný SMS kód do pole„Vložte prosím Váš kód“ a odešlete stisknutím tlačítka „VLOŽIT SMS KÓD

 

Vyhlášení vítězů soutěže proběhne ve čtvrtek 26. ledna 2016 na přednášce Pronájmy – jak zvýšit zisk

 

Soutěž pořádá:

Engel & Völkers• Anděl Prague West

Česká EuVCommercial s.r.o.

License Partner of Engel & Völkers Residential GmbH

Janáčkovo nábřeží 1101/23

150 00 Praha 5

IČ: 275 33 328

DIČ: CZ 275 33 328

 

Pravidla soutěže„3x PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY OD Engel & Völkers“

 

I. Organizátor soutěže

1. Organizátorem soutěže 3x PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY OD Engel & Völkers (dále jen „soutěž“)je Česká EuV Commercial s.r.o. (License Partner of Engel & VölkersResidential GmbH), Janáčkovo nábřeží1101/23, 150 00 Praha 5, IČ: 275 33 328, DIČ: CZ 275 33 328, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 142087 (dále jen „organizátor“ nebo„organizátor soutěže“).

 

II. Účast vsoutěži

1. Účastníkem soutěže se stává osoba, která je majitelem nebo pověřeným zástupcem majitele činžovního domu v Praze a je zařazena do databáze účastníků Soutěže. Pro účely těchto pravidel se Činžovním domem rozumí stavba na území Hlavního města Prahy s minimálně dvěma (bytovými nebo komerčními) jednotkami. Do databáze účastníků Soutěže bude zařazena každá fyzická osoba, která v době od 12. 12. 2016 od 00:00 hod do 6. 1. 2016 do 24:00 hod správně odpoví na tři otázky, vyplní a odešle elektronický formulář na https://www.engelvoelkers-com.cz a potvrdí formulář přijatým SMS kódem.Každá osoba může být do databáze účastníků zařazena tolikrát, kolik vlastní činžovních domů v obvodu Hlavního města Prahy.

2. Účastník účastí v soutěži projevuje souhlas s tím, aby organizátor soutěže jako správce shromažďoval osobní údaje, které účastník při registraci poskytne v rozsahu uvedeném na formuláři, pro účely účasti v soutěži. Zpracováním osobních údajů může organizátor soutěže správce pověřit třetí osobu jako zpracovatele.

3. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby mladší 18 let. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k organizátorovi nebo spoluorganizátorovi. Vyloučeny z účasti v soutěži jsou rovněž osoby blízké osobám uvedeným v předchozí větě ve smyslu § 22 občanského zákoníku, tj. zejména příbuzní v řadě přímé, sourozenci,manželé či partneři těchto osob.

4. Účastník soutěže dává svou registrací a účastí v soutěži souhlas organizátorovi k pořízení obrazových snímků a zvukových nebo obrazových záznamů účastníka a jeho projevů a poskytuje organizátorovi výhradní právo k použití těchto snímků a záznamů k zabezpečení průběhu soutěže a k reklamním účelům organizátora. Účastník je povinen (zejména v souvislosti se získáním a převzetím

odměny) poskytnout organizátorovi interview a na žádost organizátora se účastnit předání odměny na určeném místě. Účastí v soutěži účastník soutěže dává organizátorovi souhlas ke zpracovávání poskytnutých osobních údajů (podle způsobu registrace) v průběhu soutěže a po dobu přiměřenou po ukončení soutěže (u výherce po dobu 10 let po skončení kalendářního roku následujícího po ukončení soutěže), a to pro účely řádného zajištění průběhu soutěže. Účastí v soutěži dává účastník organizátorovi souhlas se zpracováním kontaktních údajů pro účely nabízení produktů a služeb a pro marketingové a obchodní účely, a to na dobu neurčitou. Účastník je oprávněn kdykoli svůj souhlas se zpracováním kontaktních údajů pro marketingové a obchodní účely odvolat, a to písemným oznámením doručeným organizátorovi. Účastník souhlasí se zasíláním informací souvisejících s činností organizátora a obchodních sdělení organizátora na e-mailovou adresu účastníka. Účastník je oprávněn kdykoli tento souhlas odvolat, a to písemným oznámením doručeným organizátorovi.

 

III. Průběh Soutěže

1. Soutěž bude probíhat od 12. 12. 2016 do 6. 1. 2017 do odvolání (dále jen „soutěžní dny“).

2. Každý soutěžící vybere odpovědi na soutěžní otázky.

3. Výběr vybraného účastníka Soutěže probíhá následujícím způsobem:

Výběr vybraného účastníka Soutěže se provádí ze všech řádně přihlášených účastníků zařazených do databáze účastníků dle čl. II odst. 1. Podrobná pravidla pro výběr účastníka stanoví organizátor interním předpisem.

4. Vybraným účastníkem se stává ten účastník soutěže, který správně odpoví všechny tři soutěžní otázky a je v pořadí 10., 30. a 50. účastníkem. Každý vybraný účastník soutěže získává odměnu dle čl. IV. odst. 1, celkem budou uděleny tři odměny.

 

IV. Odměna(výhra)

1. Odměnou pro každého vybraného účastníka soutěže dle čl. III. odst. 3. a 4. je zpracování PENB pro příslušný vítězný činžovní dům.

2. Odměnu může (na přednášce Pronájmy – Jak zvýšit zisk ve čtvrtek 26. ledna 2017) převzít  pověřený zástupce vybraného účastníka na základě Plné moci.

3. Organizátor si vyhrazuje právo vyhlásit další mimořádné odměny dle svého uvážení.

 

V. Vyloučeníúčastníka ze soutěže

1. Účastník je povinen ve smyslu těchto pravidel jednat podle pokynů organizátora. Organizátor je oprávněn ze soutěže vyloučit účastníka, který jedná v rozporu s obsahem nebo smyslem těchto pravidel.

2. Účastník je povinen na základě výzvy sdělit organizátorovi údaje potřebné pro jeho identifikaci (zejména jméno,příjmení, adresu, datum narození, telefonní číslo, e-mail) a bez odkladu sdělit organizátorovi jejich změnu. Nesdělí-li účastník údaje podle předchozí věty, uvede-li údaje nepravdivé, nelze-li na základě dostupných údajů účastníka v tuzemsku kontaktovat nebo identifikovat, je organizátor oprávněn tohoto účastníka vyloučit ze soutěže. Ustanovení předchozích vět se týká obdobně údajů nezbytných pro poskytnutí odměny, včetně čísla bankovního účtu, má-li být odměna vyplacena bezhotovostním převodem.

3. Vyloučením ze soutěže účastník ztrácí práva plynoucí z účasti v soutěži a případnou odměnu,která tak propadá. Vyloučí-li organizátor ze soutěže vybraného účastníka, není povinen soutěž opakovat.Organizátor není povinen účastníka o jeho vyloučení ze soutěže informovat; učiní tak však na žádost účastníka soutěže.

4. Zjistí-li organizátor, že se soutěže účastní osoba, která nesplňuje podmínky účasti či je vyloučena z účasti v soutěži (zejména čl. II. odst. 2, 3, resp. čl. III odst. 6), platí ustanovení předchozího odstavce obdobně; k vyloučení ze soutěže dochází automaticky, není třeba rozhodnutí organizátora.

 

VI. Společná ustanovení

1. Odměnu poskytuje organizátor soutěže, případně jím určená osoba. Vybraní účastníci nejsou povinni odměnu přijmout; v takovém případě odměna propadá. Odměna propadá také v případě, kdy vybraný účastník nesplní podmínky pro její poskytnutí. Vybraný účastník nemá nárok na žádnou věcnou ani jinou náhradu, pokud organizátor výslovně nestanoví jinak. Na poskytnutí odměny není právní nárok, vymáhání odměny právní cestou je vyloučeno.

2. Vybraní účastníci jsou povinni řádně a včas splnit veškeré, zejména daňové povinnosti,které jim podle právních předpisů vzniknou získáním odměny. Vybraní účastníci berou na vědomí, že organizátor je oprávněn strhnout z vyplácené odměny příslušnou srážkovou daň, neurčí-li organizátor výslovně, že tuto daň za vybraného účastníka uhradí.

3. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoli omezit, odložit, přerušit, zrušit nebo změnit její pravidla. Je oprávněn rozhodnout o všech otázkách týkajících se soutěže podle vlastního uvážení a s konečnou platností. Změny pravidel soutěže budou oznámeny účastníkům jejich uveřejněním na internetové stránce https://www.engelvoelkers-com.cz/.

4. Účastníci soutěže jsou povinni dodržovat pravidla soutěže i pokyny jejího organizátora.

5. Poskytnutí osobních údajů podle těchto pravidel je dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Účastník má jako subjekt údajů veškerá práva přiznaná zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dalšími právními předpisy. Účastník má především právo požádat organizátora o informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem výše uvedeným účelům (viz § 12 zákona č.101/2000 Sb.). Organizátor je povinen účastníkovi bez zbytečného odkladu sdělit alespoň informace o účelu zpracování, osobních údajích či jejich kategoriích,které jsou zpracovávány, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech účastníka. Účastník, který se domnívá, že organizátor zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem, má podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. právo jej požádat o vysvětlení. Dále může organizátora vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů apod. V každém případě, kdy se účastník domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů (zejména tehdy, pokud organizátor na jeho žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo účastník s vyjádřením organizátora nesouhlasí), se lze se stížností obrátit na dozorový orgán, Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

6. Účastí v soutěži účastník vyjadřuje svůj výslovný souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.

7. Originál těchto pravidel je uložen na pobočce Engel & Völkers – Anděl Prague West,Česká EuVCommercial s.r.o., Janáčkovo nábřeží 1101/23, 150 00 Praha 5; tato pravidla soutěže jsou též uveřejněna na internetových stránkách https://www.engelvoelkers-com.cz/.

V Praze dne 9.prosince 2016

Kontakt na licenčního partnera

E&V Commercial Prague

Janáčkovo nábřeží 1101/23 | 150 00 Praha 5
Česká republika
Fax
+420 233 091 099

E&V Commercial Prague

Janáčkovo nábřeží 1101/23 | 150 00 Praha 5
Česká republika
Tel.
+420 233 091 011
Fax
+420 233 091 099

▼ COMMERCIAL PRAHA

▼ PŘEDNÁŠKA 26. LEDNA

▼ RESIDENTIAL PRAHA


Array
(
  [EUNDV] => Array
    (
      [67d842e2b887a402186a2820b1713d693dd854a5_csrf_offer-form] => MTM5MjE5NzU3NkJ4d29xancwTDVhZWFIRzEycXAxcW9SdElHdVBqMTdV
      [67d842e2b887a402186a2820b1713d693dd854a5_csrf_contact-form] => MTM5MjE5NzU3NnlHcUR0Y2VlTXVPUndLMHZkMW9zMnRmRlgxaUcwaFVG
    )

)