Privacy

Privacyverklaring
Geldig vanaf 31 augustus 2022
Verantwoordelijke instantie en uw rechten als betrokken persoon *
(*Noot over het gender: Omwille van de leesbaarheid wordt hieronder afgezien van de afkortingen m, v en x voor de aanduiding van het gender. Alle onderstaande
persoonsaanduidingen gelden in gelijke mate voor alle genders.)
1. Verantwoordelijke instantie
De instantie die instaat voor de gegevensverwerking waarvan sprake in deze privacyverklaring is de
« ENGEL & VÖlKERS PARTENAIRE DE LICENCE REGIONAL OFFICE BELGIQUE» (verder aangeduid met ‘wij’). Onze gegevens :


Partnerbedrijf licentie
Adres rue des Sablons 19 - 1000 Bruxelles
E-mail : sablon@engelvoelkers.com

2. Verantwoordelijke gegevensbescherming
Als u vragen hebt over deze privacyverklaring en gegevensbescherming, neem dan contact op met onze
verantwoordelijke voor de beveiliging van persoonsgegevens:
Naam Philippe ROSY
E-mailadres : philippe.rosy@engelvoelkers.com

3. Uw rechten als betrokken persoon
U hebt recht op informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld de herkomst van de
gegevens, het doel van de verwerking, de wijze van gegevensverwerking). Bovendien hebt u onder bepaalde
voorwaarden het recht de verwerking van uw gegevens in de toekomst niet langer toe te staan of te beperken
of om verwijdering van uw gegevens te vragen. Ten slotte kunt u de toezending van reclamemateriaal of de
uitvoering van marktonderzoek of commerciële communicatie te allen tijde stopzetten.
Samengevat hebt u recht op :
- informatie,
- rectificatie,
- het wissen van de gegevens (of het recht om vergeten te worden),
- beperking van de verwerking,
- overdraagbaarheid van de gegevens,
- het intrekken van uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens,
- beroep bij een toezichthoudende overheid.
Bovendien hebt u steeds het recht uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor
directmarketingdoeleinden weer in te trekken. Als u dit doet, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer
hiervoor gebruiken.

Krachtens art. 7 III van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (hierna ‘AVG’ genoemd),
kunt u de toestemming die u ons gegeven hebt te allen tijde weer intrekken. Dit betekent dat wij in de
toekomst geen persoonsgegevens meer kunnen verwerken op basis van deze toestemming.
Het recht om uw gegevens te laten wissen is wel aan een aantal beperkingen onderworpen. Zo mogen wij
geen persoonsgegevens wissen die wij op grond van wettelijke bewaartermijnen moeten bewaren. Voorts
zijn gegevens die wij nodig hebben om onze rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen
uitgesloten van uw recht op verwijdering.
Als u een klacht hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, hebt u het recht een klacht
in te dienen bij een toezichthoudende overheid, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of waar de
vermeende inbreuk plaatsvindt.
Wij hebben het recht informatie over u vrij te geven indien dit wordt vereist door juridisch handelende
strafrechtelijke overheden of instanties. Rechtsgrond: Art. 6 I para. 1. c van de AVG (wettelijke verplichting).
___________________________________________________________________________________________
Overzicht van onze processen voor gegevensverwerking
Onze privacyverklaring is als volgt ingedeeld en biedt een overzicht van onderstaande processen van
gegevensverwerking:
I. U bezoekt de website van ons bedrijf op het internet
II. U sluit met ons een zoek- of verkoopovereenkomst, vraagt ons om een presentatie of vraagt ons om
een taxatie uit te voeren
III. Wij gaan op zoek naar vastgoed voor u, samen met een andere licentiepartner van Engel & Völkers
(Levering)
IV. Spontane sollicitatie of reactie op een offerte-aanvraag
V. Opslag en verwijdering van uw gegevens

I. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij een bezoek aan de website van ons bedrijf

In principe verwerken wij uw persoonsgegevens alleen als u die aan ons verstrekt via het contactformulier op
onze website. Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven of
als de verwerking bij wet is toegestaan. Voor sommige van de diensten die wij op onze website aanbieden
hebben wij een minimale hoeveelheid gegevens nodig. Deze noodzakelijke gegevens zijn gemarkeerd met een
‘asterisk’. Zonder deze verplichte gegevens kunnen wij deze diensten niet leveren.

1. Welke gegevens van u (hierna aangeduid met ‘u’ of ‘gebruiker’) verwerken wij ?
Als u onze bedrijfswebsite bezoekt, verwerken wij met name volgende persoonsgegevens van u:

E-mailadres, voornaam, achternaam, aanspreektitel, adres, telefoonnummer, gegevens van het vastgoed – in
deze privacyverklaring aangeduid als ‘gegevens’ of ‘persoonsgegevens’ - die u verstrekt in verband met de op
onze bedrijfswebsite aangeboden diensten (bijvoorbeeld bij het aanvragen van contactname, het versturen van
nieuwsbrieven en de bepaling van de marktprijs ("taxatie") van vastgoed).

__________________________________________________________________________________________
Voor een beschrijving van de gebruiksgerelateerde gegevensverwerking door aanwending van cookies en
andere traceertechnologieën verwijzen we graag naar onze ‘kennisgeving cookies’ van
Engel & Völkers GmbH
Vancouverstraße 2a
D-20457 Hamburg
Duitsland
E-Mail : info@engelvoelkers.com
U vindt onze kennisgeving over het gebruik van cookies onderaan op onze website.
__________________________________________________________________________________________
2. Doel van de verwerking en rechtsgrond
Wij verwerken uw gegevens voor volgende doeleinden :
● De uitvoering van verzoeken om contact (met als rechtsgrond de uitvoering van de overeenkomst en -
in geval van de overdracht van gebruikersgegevens aan andere licentiehouders van de groep Engel &
Völkers (zie voor de definitie hiervan punt 3) - uw toestemming).
● Indien van toepassing, (de contactname na een schatting overeenkomstig de marktwaarde van het
door de gebruiker beschreven vastgoed en het kenbaar maken van onze interesse om dit goed te
verkopen (met als rechtsgrond de uitvoering van de overeenkomst en - in het geval van het opgeven
van contactgegevens door de gebruiker en het doorgeven daarvan aan een feitelijk of geografisch
verantwoordelijke licentiepartner van de Engel & Völkers Groep (zie voor de definitie hiervan punt 3)
of aan het bedrijf dat instaat voor de technische uitvoering m.b.t. de evaluatie - uw toestemming,
alsook - in het geval van het gebruik van uw gegevens voor direct marketing - het gerechtvaardigd
belang van de vermarkting van onze eigen diensten of uw toestemming);
● Telefonische contactname door ons (met als rechtsgrond de uitvoering van de overeenkomst of - in
het geval van het gebruik van uw telefoonnummer voor reclamedoeleinden - uw toestemming) ;
● Verzending via e-mail van een nieuwsbrief met onze eigen aanbiedingen en eigen reclame en die van
derden voor zover wettelijk toegestaan of op basis van uw toestemming (met als rechtsgrond ofwel
uw toestemming ofwel ons gerechtvaardigd belang inzake direct marketing, voor zover deze
marketing plaatsvindt in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming en
mededinging).

Samengevat :
De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Art. 6 I lid 1 punt a van de AVG als de
verwerking is gebaseerd op toestemming, Art. 6 I lid 1punt b van de AVG als de grondslag voor de verwerking
een (pre)contractuele relatie is en Art. 6 I lid 1 punt f van de AVG als het een gerechtvaardigd belang van ons

betreft. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke
verplichting waaraan wij zijn onderworpen, dient art. 6 I lid 1punt c van de AVG als rechtsgrond.
Indien de rechtsgrond uw toestemming is, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder
dat de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming tot aan de
intrekking hiervan hierdoor in het gedrang komt. Als de rechtsgrond een gerechtvaardigd belang is, hebt u in
principe ook het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten stopzetten om redenen die
verband houden met uw persoonlijke situatie. In dit geval is art. 21 van de AVG van toepassing.
3. Overdracht van persoonsgegevens
In principe worden uw persoonsgegevens door ons alleen aan derden doorgegeven indien dit noodzakelijk is
voor de uitvoering van de overeenkomst, indien wij of de derde een gerechtvaardigd belang hebben bij deze
overdracht, in geval van een wettelijke verplichting of indien u ons hiervoor toestemming hebt gegeven. Indien
persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven op basis van een gerechtvaardigd belang, wordt dit in dit
privacybeleid duidelijk vermeld.
Als uw verzoek om contactname betrekking heeft op aanbiedingen van andere bedrijven van de groep Engel &
Völkers, bezorgen wij uw persoonsgegevens die u ons in dat geval hebt verstrekt aan het betreffende bedrijf
van de groep Engel & Völkers nadat u uw toestemming gegeven hebt of - voor zover wettelijk toegestaan - op
grond van een zogenaamd ‘gerechtvaardigd belang’. Bovendien geven wij uw persoonsgegevens niet door aan
derden.
Wanneer wij in deze privacyverklaring verwijzen naar de groep ‘Engel & Völkers’, verwijzen wij naar de
bedrijven die behoren tot de bedrijvengroep Engel & Völkers in de zin van §§ 15 ff. van het Duitse
vennootschapsrecht en naar de licentiepartners die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met deze
bedrijvengroep, waartoe ook wij behoren. Een recent overzicht van deze licentiepartners vindt u hier:
https://www.engelvoelkers.com/de/unternehmen/standorte/).
4. Gegevensoverdracht naar landen buiten de EER
Naast de bovenstaande paragraaf ‘overdracht van persoonsgegevens’ geldt het volgende:
De ontvangers van persoonsgegevens kunnen zich buiten de EER/het VK bevinden. Wanneer persoonsgegevens
worden doorgegeven naar locaties buiten de EER/het VK, zullen wij, zoals wettelijk vereist, ervoor zorgen dat
uw rechten inzake gegevensbescherming op correcte wijze worden gerespecteerd. Ofwel omdat de Europese
Commissie heeft bepaald dat het land waarnaar uw persoonsgegevens worden doorgestuurd een passend
beschermingsniveau biedt (art. 45 van de AVG), ofwel omdat de overdracht onderworpen is aan gepaste
waarborgen (zoals standaard contractbepalingen) die de Europese Unie met het land van ontvangst afgesloten
heeft (art. 46 van de AVG), tenzij de AVG in een uitzondering voorziet (art. 49 van de AVG). Bovendien zullen
wij, indien nodig, aanvullende maatregelen met de ontvangers afspreken om een passend niveau van
gegevensbescherming te waarborgen. U kunt een exemplaar opvragen van de gepaste maatregelen inzake
gegevensbescherming (indien door ons aangewend) en een lijst van de ontvangers buiten de EER/het VK. Wij
wijzen er hier wel op dat delen van deze kopieën zwart gemaakt kunnen zijn als dit nodig is ter bescherming
van handelsgeheimen of andere vertrouwelijke informatie.

II. U sluit met ons een zoek- of verkoopovereenkomst, vraagt ons om een presentatie of vraagt
ons om een taxatie uit te voeren.
1.  Welke gegevens van u verwerken wij ?
Bij het zoeken, verkopen of verhuren van vastgoed, het aanvragen van een presentatie of een taxatie van
vastgoed worden over het algemeen de volgende persoonsgegevens van u verwerkt :
● Voornaam, familienaam, aanspreektitel, adres, telefoonnummer, de gegevens m.b.t. het type
vastgoed dat u wenst (als u op zoek bent naar vastgoed) of (in geval van verkoop of taxatie van
vastgoed) beschrijvingsinfo van het vastgoed;
● E-mailadres, indien u toestemming hebt gegeven om reclame te ontvangen, zoals onze aanbiedingen
vastgoed of taxaties, of indien u communicatie per e-mail wenst te ontvangen;
● en (bij koop, verkoop of huur van vastgoed) uw bankgegevens, identiteitsgegevens, een kopie van uw
identiteitsbewijs (bij koop/verkoop van vastgoed) en uittreksel uit het kadaster, rekeningen van
elektriciteit, brandstof en/of gas, rekeningen van directe algemene uitgaven, verklaring van
verdeeldheid, notulen van de mede-eigendomsvereniging (besluiten), koopcontract (bij verkoop van
vastgoed) of (bij huur van vastgoed) de bankgegevens, identiteitsgegevens, eventueel CV, bewijs van
inkomen, bewijs van solvabiliteit, bevestiging verhuurder, huurcontract.
2. Doel van de verwerking en rechtsgrond
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden :
● Uitvoering van een contractuele relatie of een precontractuele wettelijke relatie - ook via
onafhankelijke vastgoedadviseurs die met ons samenwerken - inclusief facturering en kredietcontroles
(de rechtsgrond is Art. 6 I punt b. van de AVG en Art. 6 I punt f van de AVG; ons gerechtvaardigd
belang in verband met de overdracht van gegevens aan onafhankelijke vastgoedadviseurs vloeit voort
uit de keuzevrijheid om ook met onafhankelijke makelaars of sub-makelaars contractuele relaties aan
te gaan. Het gerechtvaardigd belang inzake het uitvoeren van kredietcontroles vloeit voort uit het
gerechtvaardigd belang van de bescherming tegen oninbare facturen) ;
● Het nakomen van een wettelijke verplichting, met name met betrekking tot de anti-witwaswet; (de
rechtsgrond is art. 6 I punt c van de AVG).;
● Reclame-informatie over eigendommen die wij of andere licentiepartners van de Engel & Völkers
Groep op de markt brengen (de rechtsgrond is art. 6 I punt f van de AVG; ons gerechtvaardigd belang
vloeit voort uit de verwerking van persoonsgegevens met het oog op direct marketing. De rechtsgrond
is ook uw toestemming in overeenstemming met art. 6 I punt a van de AVG als u reclame wordt
toegezonden via mail, fax of telefoon).
Indien de rechtsgrond uw toestemming is, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder
dat de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming tot aan de
intrekking hiervan hierdoor in het gedrang komt. Als de rechtsgrond een gerechtvaardigd belang is, hebt u in
principe ook het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten stopzetten om redenen die
verband houden met uw persoonlijke situatie. In dit geval is art. 21 van de AVG van toepassing.

3. Overdracht van persoonsgegevens
Als uw verzoek (zoals een verzoek om taxatie) betrekking heeft op aanbiedingen van andere licentiepartners
van de groep Engel & Völkers, bezorgen wij de persoonsgegevens die u ons in dat geval hebt verstrekt aan het
betreffende bedrijf van de groep Engel & Völkers nadat u hiervoor toestemming gegeven hebt.
Zie in dit verband ook onze informatie aangaande de Levering in deel III.
Daarnaast geven wij in het kader van de uitvoering van een contractuele relatie persoonsgegevens door aan
contractuele partners (eigenaar, verhuurder, klanten op zoek naar vastgoed) en aan dienstverleners zoals
notarissen, advocaten, vastgoedbeheerders en projectontwikkelaars, alsook voor het verkrijgen van informatie
aangaande solvabiliteit, of het verstrekken van informatie aan toezichthoudende instanties (bijvoorbeeld voor
de opmaak van dossiers over witwaspraktijken). Wij kunnen uw gegevens ook doorgeven aan derden binnen
het wettelijk toegestane kader. Derden aan wie wij uw persoonsgegevens buiten het kader van onze
dienstverlening doorgeven, zijn onder meer externe adviseurs (bijv. advocaten en boekhouders), instanties in
het kader van hun verantwoordelijkheid een aantal wettelijke verplichtingen na te komen en/of voor het
uitoefenen van onze rechten (bijv. belastingdienst, politie, openbaar ministerie, rechtbanken), potentiële of
effectieve kopers van al ons vastgoed en/of activiteiten of een deel daarvan en andere derden, voor zover u
ons opdracht of toestemming hiertoe geeft.
Daarnaast verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan medewerkers (vaste medewerkers zoals
werknemers en zelfstandig vastgoedadviseurs) en aan derden (bijv. IT-diensten, hostingbedrijven, etc.) aan wie
wij diensten uitbesteden die gegevensverwerking impliceren in het kader van de uitvoering van taken.
4. Gegevensoverdracht naar landen buiten de EER
Naast de voorgaande paragraaf ‘overdracht van persoonsgegevens’, geldt ook het volgende :
De ontvangers van persoonsgegevens kunnen zich buiten de EER/het VK bevinden. Wanneer persoonsgegevens
worden doorgegeven naar locaties buiten de EER/het VK, zullen wij, zoals wettelijk vereist, ervoor zorgen dat
uw rechten inzake gegevensbescherming dienovereenkomstig worden gerespecteerd, ofwel omdat de
Europese Commissie heeft bepaald dat het land waarnaar uw persoonsgegevens worden doorgegeven een
passend beschermingsniveau biedt (art. 45 van de AVG) ofwel omdat de overdracht is onderworpen aan
passende waarborgen (zoals standaard contractbepalingen) die de Europese Unie met het land van ontvangst
heeft afgesloten (art. 46 van de AVG), tenzij de AVG in een uitzondering voorziet (art. 49 van de AVG).
Bovendien zullen wij, indien nodig, aanvullende maatregelen met de ontvangers afspreken om een passend
niveau van gegevensbescherming te waarborgen. U kunt een exemplaar opvragen van de gepaste waarborgen
(indien door ons gebruikt) en een lijst van ontvangers buiten de EER/het VK. Wij wijzen er hier wel op dat delen
van deze kopieën zwart gemaakt kunnen zijn als dit nodig is ter bescherming van handelsgeheimen of andere
vertrouwelijke informatie.
Als uw vraag een partner van bedrijvengroep Engel & Völkers buiten de Europese unie aangaat, sturen wij uw
gegevens door naar de verantwoordelijke lokale/feitelijke licentiepartner nadat u hiervoor toestemming hebt
gegeven.

III. Wij gaan op zoek naar vastgoed voor u, samen met een andere licentiepartner van Engel & Völkers
(« Levering »)

Als wij samen met een andere licentiepartner een woning voor u zoeken, worden uw gegevens alleen
doorgegeven als u vooraf toestemming hiervoor hebt gegeven. Zowel wij, als uw eerste contactpersoon, als de
licentiepartner van de groep Engel & Völkers aan wie uw gegevens worden doorgegeven, verwerken uw
persoonsgegevens. Wij en deze licentiepartner zijn beiden onafhankelijk van elkaar verantwoordelijk voor de
respectieve gegevensverwerking. Wij en deze andere licentiepartner hebben geen toegang tot elkaars
gegevens en verwerken uw gegevens niet gezamenlijk. Als u uw rechten als betrokkene wilt doen gelden, dient
u vooraf na te gaan of u deze rechten wilt doen gelden ten overstaan van ons of ten overstaan van de andere
licentiepartner van de groep Engel & Völkers die ook uw gegevens verwerkt.

Voor informatie over hoe wij uw gegevens verwerken met het oog op de vermarkting van uw vastgoed, wat uw
rechten in dit verband zijn en met wie u contact kunt opnemen als u uw rechten als betrokkene wilt doen
gelden, verwijzen wij u naar bovenstaande uiteenzetting.

IV. Spontane solliciatie of een reactie op een offerte-aanvraag
1. Welke persoonsgegevens van u verwerken wij ?
Wanneer u via onze website of een advertentie bij ons solliciteert, verwerken wij uw naam, adres,
telecommunicatie- en sollicitatiegegevens. Het verstrekken van uw adres- en telecommunicatiegegevens, die
als verplichte gegevens zijn aangegeven, is noodzakelijk om contact met u op te nemen in verband met uw
sollicitatie en om uw sollicitatie te kunnen behandelen.
2. Doel van de verwerking en rechtsgrond
Wij verwerken uw gegevens voor volgende doeleinden :
● Verificatie van de kandidaatstelling voor een arbeidsbetrekking binnen ons bedrijf (rechtsgrond is Art.
6 I punt b van de AVG, eventueel in combinatie met § 26 van de AVG - voor het toepassingsgebied van
de Bondsrepubliek Duitsland).
● Indien van toepassing, om ons te verdedigen tegen rechtsvorderingen in het kader van het
sollicitatieproces, voor zover dit noodzakelijk is (de rechtsgrond hierbij is ons gerechtvaardigde belang
om te voldoen aan de bewijslast in een proces overeenkomstig de algemene wet op het vlak van
gelijke behandeling, Art. 6 I punt f van de AVG).
● Wij verwerken ook uw persoonsgegevens op basis van de toestemming die u vooraf geeft om u op de
hoogte te houden van interessante werkaanbiedingen (met als rechtsgrond art. 6 I punt a van de
AVG).
Indien de rechtsgrond uw toestemming is, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder
dat de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming tot aan de
intrekking hiervan hierdoor in het gedrang komt. Als de rechtsgrond een gerechtvaardigd belang is, hebt u in
principe ook het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten stopzetten om redenen die
verband houden met uw persoonlijke situatie. In dit geval is art. 21 van de AVG van toepassing.

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om de bovengenoemde verwerkingsdoeleinden te kunnen realiseren.
Het staat u vrij ons geen persoonsgegevens te verstrekken. In dat geval kunnen wij u niet laten deelnemen aan
de sollicitatieprocedure voor openstaande vacatures.
3. Overdracht van persoonsgegevens
In principe worden uw persoonsgegevens door ons alleen aan derden doorgegeven indien dit noodzakelijk is
voor de uitvoering van de overeenkomst, indien wij of de derde een gerechtvaardigd belang hebben bij deze
overdracht, in geval van een wettelijke verplichting of indien u ons hiervoor toestemming hebt gegeven. Indien
persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven op basis van een gerechtvaardigd belang, wordt dit in dit
privacybeleid duidelijk vermeld.
Als u gesolliciteerd hebt via het wereldwijde online vacatureportaal van Engel & Völkers Holding GmbH,
werden ons uw sollicitatiedocumenten toegestuurd door Engel & Völkers Holding GmbH.
U bent op de hoogte van de wijze waarop Engel & Völkers Holding GmbH uw persoonsgegevens verwerkt in het
kader van de sollicitatieprocedure en u kunt deze informatie steeds herlezen op het wereldwijde online
vacatureportaal op de desbetreffende website van Engel & Völkers Holding GmbH.


4. Overdracht van gegevens aan landen buiten de EER
Naast de bovenstaande paragraaf ‘overdracht van uw persoonsgegevens’ geldt het volgende:
De ontvangers van persoonsgegevens kunnen zich buiten de EER/het VK bevinden. Wanneer persoonsgegevens
worden doorgegeven naar locaties buiten de EER/het VK, zullen wij, zoals wettelijk vereist, ervoor zorgen dat
uw rechten inzake gegevensbescherming op correcte wijze worden gerespecteerd. Ofwel omdat de Europese
Commissie heeft besloten dat het land waarnaar uw persoonsgegevens worden doorgestuurd een passend
beschermingsniveau biedt (art. 45 van de AVG), ofwel omdat de overdracht onderworpen is aan gepaste
waarborgen (zoals standaard contractbepalingen) die Europese Unie met het land van ontvangst afgesloten
heeft (art. 46 van de AVG), tenzij de AVG in een uitzondering voorziet (art. 49 van de AVG). Bovendien zullen
wij, indien nodig, aanvullende maatregelen met de ontvangers afspreken om een passend niveau van
gegevensbescherming te waarborgen. U kunt een exemplaar opvragen van de gepaste maatregelen van
gegevensbescherming (indien door ons gebruikt) en een lijst van ontvangers buiten de EER/het VK. Wij wijzen
er hier wel op dat delen van deze kopieën zwart gemaakt kunnen zijn als dit nodig is ter bescherming van
handelsgeheimen of andere vertrouwelijke informatie.

5. Registratie en verwijdering van uw persoonsgegevens
Wij registreren uw persoonsgegevens zo langs als nodig is voor de realisatie van de doeleinden waarvoor uw
gegevens verzameld en verwerkt werden, en zo lang als bewaring verplicht is conform de geldende wetgeving
(zoals het bijhouden van boekhouddocumenten).
Als u bij een solliciatieprocedure niet aangeworven wordt of geen baan aangeboden krijgt, dan worden uw
gegevens over het algemeen nog 6 maanden bewaard ter documentatie, waarna ze verwijderd of vernietigd
worden, net als de documenten die ons toegestuurd werden. Als u toestemming verleent voor het verwerken
van uw gegevens voor toekomstige solliciatieprocedures, houden wij deze ook langer bij.


Om de bovengenoemde rechten te kunnen uitoefenen en informatie te vragen, kunt u een e-mail sturen naar sablon@engelvoelkers.com of een brief naar EV

Contacten
De partij die verantwoordelijk is voor de behandeling van de gegevens is EV SABLON BVBA – Sablonsstraat 19 te 1000 Brussels – België. Voor elke aanvraag betreffende onze huidige beheerders, zullen we u graag een up-to-date lijst overmaken.

Voor elke vraag betreffende deze politiek van de gegevensbescherming, gelieve u te wenden tot de externe verantwoordelijke voor de veiligheid van gegevens van Engel & Völkers:

Philippe Rosy
Louizalaan 544
1050 Brussel
Philippe.Rosy@engelvoelkers.com

Voor elke klacht gerelateerd met de verwerkingsmodaliteiten van uw gegevens, kunt u beroep aantekenen bij de volgende bewakingsinstantie:

Advocatenkantoor Eubelius
Louizalaan 99
1050 Brussel
https://www.eubelius.com/nl/nieuws/privacycommissie-wordt-gegevensbeschermingsautoriteit-0
+32 2 543 31 00 - https://www.eubelius.com/nl/contact
___________________________________________________________________________

Bepalingen betreffende de bescherming van gegevens in het kader van een telefonisch contact

Onderhavige bepalingen betreffende de bescherming van gegevens zijn van toepassing vanaf 25 mei 2018.
 
EV SABLON BVBA in haar hoedanigheid van verantwoordelijke partij (hierna eveneens genoemd 'Engel & Völkers', verwittigt de gebruikers en betrokken personen van de regelmatige inzameling van persoonsgegevens ingeval van telefonisch contact. Het gaat hem meer bepaald over volgende gegevens:

●    voornaam, naam, titel, adres, telefoonnummer, informatie over het gewenste onroerend goed (ingeval van het zoeken naar een onroerend goed) of informatie over het onroerend goed (ingeval van commercialisering van een onroerend goed);
●    het e-mailadres van zodra u zich akkoord verklaarde om publiciteitsinformatie te ontvangen, meer bepaald het ontvangen van aanbiedingen van onroerend goed;
●    alsook (indien het gaat over een aankoop/verkoop of verhuur van onroerend goed) de bankgegevens, de identiteitsgegevens, een kopie van een identiteitsbewijs (ingeval van aankoop van een onroerend goed), alsook het kadaster, de elektriciteits-, stookolie-/of gasfacturen, de afrekening van de rechtstreeks kosten, het verkoopcontract (ingeval van verkoop van een onroerend goed) ofwel (indien het gaat over de verhuur van een onroerend goed) de bankgegevens, de identiteitsgegevens, het curriculum vitae, de loonfiche, het solvabiliteitsattest, het huurcontract.

Deze informatie wordt hierna aangeduid met 'gegevens' of 'persoonsgegevens'.

Doelstelling van de verwerking
Als verantwoordelijke partij behandelt Engel & Völkers de persoonsgegevens met de volgende doelstellingen:
●    Uitvoering van de contractuele verhouding (de juridische grondslag is het art. 6 I, litt. b van de GDPR).
●    Publicitaire informatie van de onroerende goederen die worden gecommercialiseerd door Engel & Völkers of door licentiepartners van de Groep Engel & Völkers (de juridische grondslag is het art. 6 I, litt. b van de GDPR; Engel & Völkers heeft een wettelijk belang bij de behandeling van de persoonsgegevens voor rechtstreeks publicitaire doeleinden).

Overdracht van gegevens
Vermits uw aanvraag betrekking heeft op aanbiedingen die afkomstig zijn van andere maatschappijen van de groep Engel & Völkers, draagt Engel & Völkers persoonsgegevens over die ze met uw voorafgaande instemming heeft ingezameld in het kader van uw aanvraag aan de betrokken maatschappij van de groep Engel en Völkers. Consulteer eveneens onze informatie over de inbreng.
Uw persoonsgegevens worden door Engel & Völkers uitsluitend overgemaakt in het kader van de uitvoering van de contractuele verhouding en dat met uw voorafgaande toestemming. De gegevens worden met name aan uw contractuele partners, notarissen en kadastrale bureaus overgemaakt. In dat kader is Engel en Völkers eveneens onderworpen aan de wettelijke bepalingen wat betreft het witwassen van geld en is dus verplicht uw gegevens over te maken aan de bewakingsinstanties.

Toegang tot de gegevens
De persoonsgegevens worden behandeld door Engel & Völkers, onder meer in het bijzonder door
●    de medewerkers en raadgevers die de aangeboden diensten ter beschikking stellen;
●    onafhankelijke dienstverlenende bedrijven (bijvoorbeeld dienstverlenende informaticabedrijven, verschaffers van huisvesting of een transportmaatschappij) waaraan Engel & Völkers de diensten in onderaanneming met de behandelingsprocedure heeft toevertrouwd in het kader van de behandeling van een bestelling.

Overdracht van gegevens aan landen die geen deel uit maken van de EER
In principe draagt Engel & Völkers geen persoonsgegevens over aan landen die geen deel uitmaken van de EER. De servers die gebruikt worden door Engel & Völkers bevinden zich binnen de Europese gemeenschap.
Engel & Völkers gebruikt echter wel de diensten van Google Ireland Limited voor de communicatie via e-mail. In het kader van de opvolging van deze producten heeft Google eveneens een toegangsrecht tot de communicatiesystemen via e-mail van landen die zich buiten de EER bevinden. Deze toegang wordt verleend krachtens Europese typecontracten en certificaties voorzien door het gegevensbeschermingsrecht.

Registratie en vernietiging van gegevens
Engel & Völkers registreert persoonsgegevens in relatie met de contractuele verhouding gedurende de bewaringstermijn voorzien in de wettelijke beschikkingen.
Bovendien registreert Engel & Völkers uw gegevens in het kader van het ontvangen van publicitaire informatie tot de herroeping van de toestemming die u aan Engel & Völkers gaf.

Rechten van de betrokken personen
U hebt het recht geïnformeerd te worden over de behandeling van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld de oorsprong van die gegevens, de doelstelling van de verwerking, de verwerkingsmodaliteiten). U hebt bovendien op elk ogenblik het recht u verzetten tegen de toekomstige verwerking van uw gegevens, de verwerking te beperken of de verwijdering van de gegevens te eisen. En tenslotte kunt u op elk ogenblik het verzenden van publiciteitsdragers, de realisatie van marktstudies of commerciële berichten verbieden.

Samengevat hebt u de volgende rechten:
-    het toegangsrecht;
-    het recht van rectificatie;
-    het schrappingsrecht (recht op vergetelheid);
-    het recht op verwerkingsbeperking;
-    het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
-    het recht op verzet tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens;
-    het bezwaarrecht bij de toezichthoudende instantie.

Om de hogergenoemde rechten te kunnen uitoefenen en informatie te vragen, kunt u een e-mail sturen naar sablon@engelvoelkers.com of een brief naar EV SABLON BVBA – Sablonsstraat 19 te 1000 Brussels – België.

Contacten
De partij die verantwoordelijk is voor de behandeling van de gegevens is EV SABLON BVBA – Sablonsstraat 19 te 1000 Brussels – België.Voor elke aanvraag betreffende onze huidige beheerders, zullen we u graag een up-to-date lijst overmaken.

Voor elke vraag betreffende deze politiek van de gegevensbescherming, gelieve u te wenden tot de externe verantwoordelijke voor de veiligheid van gegevens van Engel & Völkers:

Philippe Rosy
Louizalaan 544
1050 Brussel
Philippe.Rosy@engelvoelkers.com

Voor elke klacht gerelateerd aan de verwerkingsmodaliteiten van uw gegevens, kunt u beroep aantekenen bij de volgende bewakingsinstantie:

Advocatenkantoor Eubelius
Louizalaan 99
1050 Brussel
https://www.eubelius.com/nl/nieuws/privacycommissie-wordt-gegevensbeschermingsautoriteit-0
+32 2 543 31 00 - https://www.eubelius.com/nl/contact
___________________________________________________________________________

Bepalingen betreffende de bescherming van gegevens in het kader van een contactname via postkaart.

Onderhavige bepalingen betreffende de bescherming van gegevens zijn van toepassing vanaf 25 mei 2018
 
EV SABLON BVBA in haar hoedanigheid van verantwoordelijke partij (hierna eveneens genoemd 'Engel & Völkers', verwittigt haar klanten en betrokken personen over de persoonlijke gegevens die regelmatig worden ingezameld ingeval van contact via postkaart. Het gaat hem meer bepaald over volgende gegevens:

●    voornaam, naam, titel, adres, telefoonnummer, informatie over het gewenste onroerend goed (ingeval van een opzoeking van onroerend goed) of informatie over het onroerend goed (ingeval van commercialisering van een onroerend goed);
●    het e-mailadres van zodra u zich akkoord verklaarde om publiciteitsinformatie te ontvangen, meer bepaald het ontvangen van aanbiedingen van onroerend goed, regelmatige elektronische newsletters en werkaanbiedingen.

Deze informatie wordt hierna aangeduid met 'gegevens' of 'persoonsgegevens'.

Doelstelling van de verwerking
Als verantwoordelijke partij behandelt Engel & Völkers de persoonsgegevens met de volgende doelstellingen:

●    Uitvoering van de contractuele verhouding (de juridische grondslag is het art. 6 I, litt. b van de GDPR);
●    Publicitaire informatie van de onroerende goederen die worden gecommercialiseerd door Engel & Völkers of door licentiepartners van de Groep Engel & Völkers (de juridische grondslag is het art. 6 I, litt. b van de GDPR); Engel & Völkers hebben een gewettigd belang bij de behandeling van de persoonsgegevens voor rechtstreeks publicitaire doeleinden);
●    Publicitaire informatie van de onroerende goederen die worden gecommercialiseerd door Engel & Völkers of door licentiepartners van de Groep Engel & Völkers (de juridische grondslag is het art. 6 I, litt. b van de GDPR); Engel & Völkers heeft een gewettigd belang bij de behandeling van de persoonsgegevens voor rechtstreeks publicitaire doeleinden).

Indien de aanvraag betrekking heeft op de commercialisatie van een onroerend goed of het zoeken van een onroerend goed, registreert Engel & Völkers uw persoonsgegevens zoals beschreven onder 'Bezoek aan één van onze agentschappen'.

Toegang tot de gegevens
De persoonsgegevens worden behandeld door Engel & Völkers, onder meer in het bijzonder door
●    medewerkers en raadgevers die de aangeboden diensten ter beschikking stellen;
●    onafhankelijke dienstverlenende bedrijven (bijvoorbeeld dienstverlenende informaticabedrijven, verschaffers van huisvesting of transportmaatschappijen enz.) waaraan Engel & Völkers haar diensten in onderaanneming met de behandelingsprocedure heeft toevertrouwd in het kader van de behandeling van een bestelling.

Overdracht van gegevens in landen die geen deel uitmaken van de EER
In principe draagt Engel & Völkers geen persoonsgegevens over aan landen die geen deel uitmaken van de EER. De servers die gebruikt worden door Engel & Völkers bevinden zich binnen de Europese gemeenschap.
Engel & Völkers gebruikt echter de diensten van Google Ireland Limited voor de communicatie via e-mail. In het kader van de opvolging van deze producten heeft Google eveneens een toegangsrecht tot de communicatiesystemen via e-mail van landen die zich buiten de EER bevinden. Deze toegang wordt verleend krachtens Europese typecontracten en certificaties voorzien door het gegevensbeschermingsrecht.

Registratie en vernietiging van gegevens
Engel & Völkers registreert uw gegevens in het kader van de ontvangst van publicitaire informatie tot de herroeping van de toestemming die u aan Engel & Völkers gaf.

Rechten van de betrokken personen
U hebt het recht geïnformeerd te worden over de behandeling van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld de oorsprong van die gegevens, de doelstelling van de verwerking, de verwerkingsmodaliteiten). U hebt bovendien op elk ogenblik het recht u te verzetten tegen de toekomstige verwerking van uw gegevens, de verwerking te beperken of de verwijdering van de gegevens te eisen. En tenslotte kunt u op elk ogenblik het verzenden van publiciteitsdragers, de realisatie van marktstudies of commerciële berichten verbieden.

Samengevat hebt u
-    het toegangsrecht;
-    het recht van rectificatie;
-    het schrappingsrecht (recht op vergetelheid);
-    het recht op verwerkingsbeperking;
-    het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
-    het recht op verzet tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens;
-    het bezwaarrecht bij de toezichthoudende instantie.

Om de hogergenoemde rechten te kunnen uitoefenen en informatie te vragen, kunt u een e-mail sturen naar sablon@engelvoelkers.com of een brief naar

Contacten
De partij die verantwoordelijk is voor de behandeling van de gegevens is EV SABLON BVBA – Sablonsstraat 19 te 1000 Brussels – België. Voor elke aanvraag betreffende onze huidige beheerders, zullen we u graag een up-to-date lijst overmaken.

Voor elke vraag betreffende deze politiek van gegevensbescherming, gelieve u te wenden tot de externe verantwoordelijke voor de veiligheid van gegevens van Engel & Völkers:

Philippe Rosy
Louizalaan 544
1050 Brussel
Philippe.Rosy@engelvoelkers.com

Voor elke klacht gerelateerd met de verwerkingsmodaliteiten van uw gegevens, kunt u beroep aantekenen bij de volgende bewakingsinstantie:

Advocatenkantoor Eubelius
Louizalaan 99
1050 Brussel
https://www.eubelius.com/nl/nieuws/privacycommissie-wordt-gegevensbeschermingsautoriteit-0
+32 2 543 31 00 - https://www.eubelius.com/nl/contact


Bepalingen betreffende de bescherming van gegevens in het kader van het gezamenlijk zoeken naar onroerend goed binnen het netwerk van licentiepartners van Engel & Völkers (inbreng)

Onderhavige bepalingen betreffende de bescherming van gegevens zijn van toepassing vanaf 25 mei 2018
 
Uw persoonsgegevens werden overgemaakt aan Engel & Völkers Immobilien GmbH door een onderneming van het netwerk van licentiepartners van Engel & Völkers. Uw persoonsgegevens werden overgemaakt krachtens uw toestemming.

Vermits Engel & Völkers Immobilien GmbH vanaf nu uw persoonsgegevens behandelt, informeren we u bij deze overeenkomstig art. 44 van de GDPR:

In onze hoedanigheid van verantwoordelijke partij (hierna genoemd 'Engel & Völkers', verwittigen wij de klanten en betrokken personen die naar ons werden verwezen over de verwerking van persoonlijke gegevens die gebeurt ingeval van het gezamenlijk zoeken door licentiepartners van Engel & Völkers. Wij verzamelen en verwerken meer bepaald volgende gegevens:

●    voornaam, naam, titel, adres, telefoonnummer, informatie over het gewenste onroerend goed (ingeval van een opzoeking van onroerend goed) of informatie over het onroerend goed (ingeval van commercialisering van een onroerend goed);
●    het e-mailadres van zodra u zich akkoord verklaarde om publiciteitsinformatie te ontvangen, meer bepaald het ontvangen van aanbiedingen van onroerend goed;
●    alsook (indien het gaat over een aankoop/verkoop of verhuur van onroerend goed) de bankgegevens, de identiteitsgegevens, een kopie van een identiteitsbewijs (ingeval van aankoop van een onroerend goed), alsook het kadaster, de elektriciteits-, stookolie-en/of gasfacturen, de afrekening van de rechtstreeks kosten, het verkoopcontract (ingeval van verkoop van een onroerend goed) ofwel (indien het gaat over de verhuur van een onroerend goed) de bankgegevens, de identiteitsgegevens, het curriculum vitae, de loonfiche, het solvabiliteitsattest, het huurcontract.

Deze informatie wordt hierna aangeduid met 'gegevens' of 'persoonsgegevens'.

Doelstelling van de verwerking
Als verantwoordelijke partij behandelt Engel & Völkers de persoonsgegevens met de volgende doelstellingen:
●    Uitvoering van de contractuele verhouding (de juridische grondslag is het art. 6 I, litt. b van de GDPR);
●    Publicitaire informatie van de onroerende goederen die worden gecommercialiseerd door Engel & Völkers of door licentiepartners van de Groep Engel & Völkers (de juridische grondslag is het art. 6 I, litt. b van de GDPR); Engel & Völkers heeft een wettelijk belang bij de behandeling van de persoonsgegevens voor rechtstreeks publicitaire doeleinden).

Overdracht van gegevens
Uw persoonsgegevens worden door Engel & Völkers uitsluitend overgemaakt in het kader van de uitvoering van de contractuele verhouding en dat met uw voorafgaande instemming. De gegevens worden met name aan uw contractuele partners, notarissen en kadasterbureaus overgemaakt. In dat kader is Engel en Völkers eveneens onderworpen aan de wettelijke bepalingen wat betreft het witwassen van geld en is dus verplicht uw gegevens over te maken aan de bewakingsinstanties.

Toegang tot de gegevens
De persoonsgegevens worden behandeld door Engel & Völkers, ondermeer in het bijzonder door
●    medewerkers en raadgevers die de aangeboden diensten ter beschikking stellen;
●    onafhankelijke dienstverlenende bedrijven (bijvoorbeeld dienstverlenende informaticabedrijven, verschaffers van huisvesting of een transportmaatschappij) waaraan Engel & Völkers de diensten in onderaanneming met de behandelingsprocedure heeft toevertrouwd in het kader van de behandeling van een bestelling.

Overdracht van gegevens aan landen die geen deel uit maken van de EER
In principe draagt Engel & Völkers geen persoonsgegevens over aan landen die geen deel uitmaken van de EER. De servers die gebruikt worden door Engel & Völkers bevinden zich binnen de Europese gemeenschap.
Engel & Völkers gebruikt echter de diensten van Google Ireland Limited voor de communicatie via e-mail. In het kader van de opvolging van deze producten heeft Google eveneens een toegangsrecht tot de communicatiesystemen via e-mail van landen die zich buiten de EER bevinden. Deze toegang wordt verleend krachtens Europese typecontracten en certificaties voorzien door het gegevensbeschermingsrecht.

Registratie en vernietiging van gegevens
Engel & Völkers registreert persoonsgegevens in relatie met de contractuele verhouding gedurende de bewaringstermijn voorzien in de wettelijke beschikking.
Bovendien registreert Engel & Völkers uw gegevens in het kader van het ontvangen van publicitaire informatie tot de herroeping van de toestemming die u aan Engel & Völkers gaf.

Rechten van de betrokken personen
U hebt het recht geïnformeerd te worden over de behandeling van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld de oorsprong van die gegevens, de doelstelling van de verwerking, de verwerkingsmodaliteiten). U hebt bovendien op elk ogenblik het recht u te verzetten tegen de toekomstige verwerking van uw gegevens, van de verwerking te beperken of de verwijdering van de gegevens te eisen. En tenslotte kunt u op elk ogenblik het verzenden van publiciteitsdragers, de realisatie van marktstudies of commerciële berichten verbieden.

Samengevat hebt u de volgende rechten:
-    het toegangsrecht;
-    het recht van rectificatie;
-    het schrappingsrecht (recht op vergetelheid);
-    het recht op verwerkingsbeperking;
-    het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
-    het recht op verzet tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens;
-    het bezwaarrecht bij de toezichthoudende instantie.

Om de hogergenoemde rechten te kunnen uitoefenen en informatie te vragen, kunt u een e-mail sturen naar sablon@engelvoelkers.com of een brief naar EV SABLON BVBA – Sablonsstraat 19 te 1050 Brussels – België.

Contacten
De partij die verantwoordelijk is voor de behandeling van de gegevens is EV SABLON BVBA – Sablonsstraat 19 te 1000 Brussels – België. Voor elke aanvraag betreffende onze huidige beheerders, zullen we u graag een up-to-date lijst overmaken.

Voor elke vraag betreffende deze politiek van gegevensbescherming, gelieve u te wenden tot de externe verantwoordelijke voor de veiligheid van gegevens van Engel & Völkers:

Philippe Rosy
Louizalaan 544
1050 Brussel
Philippe.Rosy@engelvoelkers.com

Voor elke klacht gerelateerd met de verwerkingsmodaliteiten van uw gegevens, kunt u beroep aantekenen bij de volgende bewakingsinstantie:

Advocatenkantoor Eubelius
Louizalaan 99
1050 Brussel
https://www.eubelius.com/nl/nieuws/privacycommissie-wordt-gegevensbeschermingsautoriteit-0
+32 2 543 31 00 - https://www.eubelius.com/nl/contact