Privacitat

Política de privadesa

En vigor des del 16 d'agost del 2022.
 
Responsable i els seus drets com a interessat*

(*Nota sobre el gènere: per raons de millor llegibilitat, en el text següent es prescindeix de l'ús simultani de les formes lingüístiques masculí, femení i divers (m/f/d). Totes les denominacions següents de persones s'apliquen per igual a tots els sexes.)

1. Responsable

El responsable del tractament de les dades regulades per aquesta política de privadesa és Iniciatives Nova Era S.L. (d'ara endavant, «nosaltres» o «ens»). Les nostres dades de contacte són:

Xavier Alaman
Passeig 10 d'abril 29, 17520, Puigcerdà
cerdanya@engelvoelkers.com

Soci llicenciatari d'Engel & Völkers Residential GmbH

2. Responsable de la protecció de dades

Si teniu alguna pregunta sobre aquesta política de privadesa i la protecció de dades, poseu-vos en contacte amb el nostre(s) responsable(s) de la protecció de dades:

Xavier Alaman
cerdanya@engelvoelkers.com


3. Els seus drets com a interessat

Teniu dret a rebre informació sobre el tractament de les vostres dades personals (per exemple, l'origen d'aquestes dades, la fi del tractament, les modalitats del tractament de dades). A més, en determinades condicions, té dret a oposar-se al tractament de les dades en el futur, limitar-lo o sol·licitar la supressió de les dades. Per acabar, pot impedir en qualsevol moment l'enviament de material publicitari o la realització d'estudis de mercat o comunicacions comercials.

En resum, té dret a

- l'accés,
- la rectificació,
- la supressió (o dret a l'oblit),
- la limitació del tractament,
- la portabilitat de les dades,
- oposar-se al tractament de les vostres dades personals,
- presentar una reclamació davant d'una autoritat de control.

A més, té dret a oposar-se en qualsevol moment al tractament de les dades personals amb fins de màrqueting directe. Si s'oposa al tractament amb fins de màrqueting directe, deixarem de tractar les vostres dades personals per a aquests fins.

Dacord amb lart. 7 III del Reglament General de Protecció de Dades (d'ara endavant «RGPD») de la UE, podeu retirar en qualsevol moment el consentiment que ens hagi concedit. Això té com a conseqüència que en el futur ja no podrem continuar fent el tractament de les dades basat en aquest consentiment.

Tingueu en compte que el vostre dret a suprimir les dades està subjecte a restriccions. Per exemple, no estem obligats o no se'ns permet suprimir les dades que encara haguem de conservar a causa dels terminis legals de conservació. Les dades que necessitem per fer valer, exercir o defensar demandes legals també estan excloses del dret de supressió.

Si teniu alguna queixa sobre la manera com tractem les vostres dades, teniu la possibilitat de presentar una reclamació davant d'una autoritat de control, en particular a l'Estat membre de la vostra residència, lloc de treball o lloc de la suposada infracció.

En cas d'obligació legal, ens reservem el dret a revelar informació sobre si ens ho exigeixen les autoritats legals o els organismes encarregats de fer complir la llei. Base legal: art. 6 I par. 1, let. c del RGPD (obligació legal).

______________________________________________________________________________

Resum dels nostres procediments de tractament de dades

La nostra següent política de privadesa està estructurada de la següent manera i us ofereix una visió general dels següents procediments del tractament de dades:

I. Vostè ens visita a la pàgina web de la nostra empresa.
II. Vostè signa un contracte de cerca o comercialització amb nosaltres, ens sol·licita informació o ens encarrega una valoració de l'immoble.
III. Busquem un immoble per a vostè juntament amb un altre soci llicenciatari d'Engel & Völkers (referència).
IV. Ens envia una sol·licitud per iniciativa pròpia o respon a un anunci de feina.
V. Emmagatzematge i supressió de les vostres dadesI. Recollida i tractament de dades personals quan visita la pàgina web de la nostra empresa


En principi, només tractem les dades personals si ens les envieu a través dels formularis de contacte de la pàgina web de la nostra empresa. Les dades personals només es tracten si ens ha donat el seu consentiment per fer-ho o si el tractament està permès per la normativa legal. Per a determinats serveis que oferim a la pàgina web de la nostra empresa, necessitem una quantitat mínima de dades. Hem marcat aquestes dades obligatòries amb un asterisc. Sense les dades obligatòries, no podem prestar els serveis assenyalats.

1. Quines dades tractem de vostè (d'ara endavant, «vostè» o «usuari»)?

En el transcurs del seu ús de la pàgina de la nostra empresa, processem dades personals, concretament:

Adreça de correu electrònic, nom, cognoms, títol, adreça, número de telèfon, dades de l'immoble (anomenades «dades» o «dades personals» en el context d'aquesta política de privadesa) proporcionades per vostè en el cas dels serveis oferts a la pàgina web de la nostra empresa (per exemple, en el context de les sol·licituds de contacte i els enviaments de butlletins informatius, així com la determinació del preu de mercat («valoració») dels immobles).
 
______________________________________________________________________________

Consulteu la descripció del tractament de dades relacionades amb l'ús de cookies i altres tecnologies de seguiment a les «Informació sobre les cookies» de

Engel & Völkers GmbH
Vancouverstraße 2a
20457 Hamburg
Alemanya
Correu electrònic: info@engelvoelkers.com

Trobareu la informació sobre les cookies a la part inferior de la pàgina web de la nostra empresa.
______________________________________________________________________________

2. Fins del tractament i fonament jurídic

Tractem les vostres dades per a les següents finalitats:

● Compliment de les sol·licituds de contacte (el fonament jurídic és el compliment del contracte, així com el seu consentiment, en el cas que les dades de l'usuari es transmetin a altres socis llicenciataris del Grup Engel & Völkers (vegeu la definició més avall al punt 3));
● Donat el cas, el compliment de la sol·licitud de valoració de l‟immoble descrit per l‟usuari d‟acord amb el preu de mercat, així com l‟interès en la venda transmès (el fonament jurídic és el compliment del contracte, així com, en el cas de l'entrada de dades de contacte per part de l'usuari i el seu enviament a un soci llicenciatari responsable o local competent del Grup Engel & Völkers (si us plau, vegeu la definició més avall al punt 3) oa l'empresa que executa tècnicament la valoració, el seu consentiment, com també, en el cas de l'ús de les dades de contacte per al màrqueting directe, l'interès justificat en la comercialització dels nostres serveis o el consentiment);
● Contacte telefònic per part nostra (el fonament jurídic és el compliment del contracte o, en el cas de l'ús del número de telèfon amb fins publicitaris, el seu consentiment);
● Enviar un butlletí de notícies per correu electrònic sobre les nostres pròpies ofertes, així com publicitat pròpia i de tercers, en la mesura que ho permeti la llei o es base en el seu consentiment (el fonament jurídic és el seu consentiment o el nostre interès legítim en el màrqueting directe, sempre que el màrqueting es dugui a terme en compliment dels requisits de protecció de dades i de la llei de competència);

En resum:

El fonament jurídic per al tractament de dades personals és lart. 6 I par. 1, let. a del RGPD, sempre que el tractament es base en el consentiment, l'art. 6 I par. 1, let. b del RGPD, sempre que la base del tractament sigui una relació contractual (possiblement, precontractual) i l'art. 6 I par. 1, let. f del RGPD, sempre que la base sigui el nostre interès legítim. Si el tractament de les dades personals és necessari per complir una obligació legal a què estem subjectes, l'art. 6 I par. 1, let. c del RGPD serveix com a fonament jurídic.

Si el fonament jurídic és el seu consentiment, té dret a revocar-lo en qualsevol moment sense que això afecti la legalitat del tractament de les dades personals realitzat sobre la base del consentiment fins a la seva revocació. Si el fonament jurídic és l'interès legítim, en general també teniu dret a oposar-vos al tractament de les dades personals que us concerneixen en qualsevol moment per motius derivats de la seva situació particular. Pel que fa a això, s'aplica l'article 21 del RGPD.

3. Transferència de les vostres dades personals

En principi, només transmetrem les vostres dades personals a tercers si és necessari per al compliment del contracte, si nosaltres o una tercera part tenim un interès legítim en la transferència, si hi ha una obligació legal o si heu donat el vostre consentiment. Si les dades es transfereixen a tercers sobre la base d‟un interès legítim, això s‟explicarà en aquestes disposicions de protecció de dades.

Si la vostra sol·licitud de contacte està relacionada amb ofertes d'altres empreses del Grup Engel & Völkers, transferirem les dades personals que hagueu facilitat en aquest cas a la corresponent empresa del Grup Engel & Völkers amb el vostre consentiment previ o, si està legalment permès, sobre la base de l'anomenat interès legítim. No transmetrem les vostres dades personals més enllà d'això.

Quan parlem del Grup Engel & Völkers en aquesta política de privadesa, ens referim a les empreses pertanyents al Grup Engel & Völkers tal com es defineix en els articles 15 i següents de l'AktG (Llei alemanya de societats anònimes), així com els socis llicenciataris (principals) que estan directament o indirectament afiliats contractualment a aquest grup d'empreses i als quals nosaltres també pertanyem. Podeu trobar un resum actual dels socis llicenciataris aquí: https://www.engelvoelkers.com/es-de/empresa/oficines/.

4. Transferència de dades a països no pertanyents a l'EEE

A més del paràgraf anterior «Transferència de les vostres dades personals», s'aplica el següent:

Els destinataris de les dades personals poden estar ubicats fora de l'EEE/Regne Unit. Quan les dades personals es transfereixin a llocs fora de l'EEE/Regne Unit, ens assegurarem, com exigeix ​​la llei, que els seus drets de protecció de dades estiguin adequadament protegits, ja sigui perquè la Comissió Europea ha decidit que el país on es transfereixen les dades personals garanteix un nivell de protecció adequat (art. 45 del RGPD) o perquè la transferència està subjecta a garanties adequades (per exemple, clàusules contractuals estàndard) de la Unió Europea acordades amb el destinatari (art. 46 del RGPD), a menys que el RGPD estableixi una excepció (art. 49 del RGPD). A més, quan calgui, tenim la intenció d'acordar mesures addicionals amb els destinataris per garantir un nivell adequat de protecció de dades. Es poden sol·licitar còpies de les garanties adequades (quan ens hi basem) i una llista dels destinataris fora de l'EEE/Regne Unit. Tingueu en compte que aquestes còpies es poden redactar amb informació oculta on sigui necessari per protegir els secrets comercials o una altra informació confidencial.
_________________________________________________________________________


II. Vostè signa un contracte de cerca o comercialització amb nosaltres, ens sol·licita informació o ens encarrega una valoració de l'immoble.
 
1. Quines dades tractem de vostè?


En cercar, vendre o llogar un immoble, quan se sol·licita informació, així com en el cas de la valoració de l'immoble, processem regularment les dades personals següents de vostè:

● nom, cognom, títol, adreça, número de telèfon, detalls sobre l'immoble desitjat (en el cas de la cerca d'immobles) o (en el cas de la comercialització de l'immoble o l'avaluació de l'immoble) detalls sobre l'immoble;

● adreça de correu electrònic, sempre que hagueu acceptat rebre informació promocional, en particular l'oferta o valoració d'immobles, o vulgueu rebre comunicacions per correu electrònic;

● així com (si es tracta de la compra/venda o lloguer d´immobles) dades bancàries, dades d´identitat, còpia del DNI (en el cas de la compra/venda d´un immoble), així com registre de l´immoble, factures d´electricitat , d'oli o de gas, factures generals desglossades, declaracions de partició, protocols de la comunitat de propietaris (resolucions, contracte de compra (en el cas de la venda d'un immoble)) o (si es tracta del lloguer d'un immoble) dades bancàries, dades d'identitat, si és el cas currículum, proves del salari, prova de solvència, confirmació de l'arrendador, contracte de lloguer.

2. Fins del tractament i fonament jurídic

Tractem aquestes dades personals per a les següents finalitats:

● Compliment de la relació contractual o d'una relació jurídica precontractual -també per part de consultors immobiliaris autònoms que cooperen amb nosaltres-, incloent-hi la facturació i la valoració de la solvència (el fonament jurídic és l'art. 6 I let b. del RGPD , així com l'article 6 I llet f del RGPD, el nostre interès legítim en relació amb la transferència de dades a consultors immobiliaris autònoms es deriva de la llibertat d'elecció per complir també les relacions contractuals amb agents immobiliaris o subagents immobiliaris autònoms. interès legítim a realitzar comprovacions de solvència deriva de l'interès legítim en la protecció contra els deutes incobrables);

● Compliment d'una obligació legal, en particular amb relació a la Llei alemanya de Blanqueig de Capitals; (la base legal és l'art. 6 I let. c de l'RGPD);

● Informació publicitària sobre immobles que nosaltres o altres socis llicenciataris del Grup Engel & Völkers comercialitzen (la base legal és l'art. 6 I let. f del RGPD; el tractament de dades personals amb fins de màrqueting directe respon al nostre interès legítim. El fonament jurídic és també el seu consentiment segons l'article 6 I a de l'RGPD si la informació publicitària se li envia per correu electrònic, fax o telèfon).

Si el fonament jurídic és el seu consentiment, té dret a revocar-lo en qualsevol moment sense que això afecti la legalitat del tractament realitzat sobre la base del consentiment fins a la seva revocació. Si el fonament jurídic és l'interès legítim, en general també teniu dret a oposar-vos al tractament de les dades personals que us concerneixen en qualsevol moment per motius derivats de la seva situació particular. Pel que fa a això, s'aplica l'article 21 del RGPD.

3. Transferència de dades

Si la vostra sol·licitud (per exemple, amb motiu d'una sol·licitud de valoració) està relacionada amb ofertes d'altres socis llicenciataris del Grup Engel & Völkers, Engel & Völkers transmetrà les dades personals que heu facilitat en aquest cas a la corresponent empresa del Grup Engel & Völkers després del seu consentiment previ.

En aquest context, consulteu també la nostra informació sobre la referència a l'apartat III.

A més, transferim les dades personals als socis contractuals (propietaris, arrendadors, clients que busquen) i als proveïdors de serveis complementaris, com a notaris, advocats, administradors d'edificis, promotors immobiliaris, com a part de la tramitació d'una relació contractual, així com en el context dels informes de solvència oa les autoritats de supervisió (com en el cas de la documentació sobre el blanqueig de diners). També podem transferir les vostres dades a tercers en la mesura que ho permeti la llei. Entre els tercers als quals podem revelar les vostres dades personals, independentment de la nostra prestació de serveis, s'inclouen assessors externs (per exemple, advocats i comptables), autoritats públiques dins de la seva jurisdicció per complir amb les obligacions legals i protegir els nostres drets (per exemples, autoritats tributàries, policia, fiscals, tribunals), possibles compradors o adquirents de la totalitat o part dels nostres actius o activitats, i altres tercers en la mesura que vostè ens ordeni revelar dades o doni el seu consentiment.

A més, només compartirem les vostres dades personals amb els empleats (personal permanent com a empleats i assessors immobiliaris autònoms) i terceres empreses (per exemple, proveïdors de serveis informàtics, proveïdors d'allotjament, etc.) als quals hàgim subcontractat serveis que impliquin operacions de tractament dins el marc d'un acord de processament contractual.

4. Transferència de dades a països no pertanyents a l'EEE

A més del paràgraf anterior sobre «Transferència de les vostres dades», s'aplica el següent:

Els destinataris de les dades personals poden estar ubicats fora de l'EEE/Regne Unit. Quan les dades personals es transfereixin a llocs fora de l'EEE/Regne Unit, ens assegurarem, com exigeix ​​la llei, que els seus drets de protecció de dades estiguin adequadament protegits, ja sigui perquè la Comissió Europea ha decidit que el país on es transfereixen les dades personals garanteix un nivell de protecció adequat (art. 45 del RGPD) o perquè la transferència està subjecta a garanties adequades (per exemple, clàusules contractuals estàndard) de la Unió Europea acordades amb el destinatari (art. 46 del RGPD), a menys que el RGPD estableixi una excepció (art. 49 del RGPD). A més, quan calgui, tenim la intenció d'acordar mesures addicionals amb els destinataris per garantir un nivell adequat de protecció de dades. Es poden sol·licitar còpies de les garanties adequades (quan ens hi basem) i una llista dels destinataris fora de l'EEE/Regne Unit. Tingueu en compte que aquestes còpies es poden redactar amb informació oculta on sigui necessari per protegir els secrets comercials o una altra informació confidencial.

Si la vostra sol·licitud està relacionada amb socis llicenciataris del Grup Engel & Völkers fora de la Unió Europea, transferirem les vostres dades al soci llicenciatari responsable o local amb el vostre consentiment.

III. Busquem un immoble per a vostè juntament amb un altre soci llicenciatari d'Engel & Völkers (referència).

Si busquem un immoble per a vostè juntament amb un altre soci llicenciatari, les vostres dades només es transmetran sobre la base del vostre consentiment previ. Si us plau, tingueu en compte que tant nosaltres, el vostre contacte inicial, com el soci llicenciatari del Grup Engel & Völkers al qual se us transfereixen les vostres dades, tractem les vostres dades personals. Tots dos, nosaltres i aquest soci llicenciatari, som responsables independentment del respectiu tractament de dades. Nosaltres i aquest altre soci llicenciatari no tenim accés a les dades de l'altre i no processem les vostres dades conjuntament. Si voleu fer valer els vostres drets com a interessat, us preguem que comproveu per endavant si voleu fer-los valer contra nosaltres o contra l'altre soci llicenciatari del Grup Engel & Völkers que també tracta les vostres dades.

Consulteu la informació anterior sobre com tractem les vostres dades en relació amb la comercialització del vostre immoble, quins drets teniu al respecte i qui són les vostres persones de contacte en cas que vulgueu fer valer els vostres drets com a interessat.IV. Ens envia una sol·licitud per iniciativa pròpia o respon a un anunci de feina.

1. Quines dades tractem de vostè?


Si presenteu la vostra sol·licitud a través de la nostra pàgina web o d'un anunci d'ocupació, processem el vostre nom, així com la vostra adreça, les vostres dades de telecomunicació i la vostra sol·licitud. L'aportació de la vostra adreça i dades de telecomunicacions, que són dades obligatòries, és necessari per poder-nos posar en contacte amb vós en relació amb la vostra sol·licitud i per poder atribuir-vos la sol·licitud.

2. Fins del tractament i fonament jurídic

Tractem les vostres dades personals per a les següents finalitats:

● Comprovació de la sol·licitud d'una relació laboral dins de la nostra empresa (el fonament jurídic és l'art. 6 I let. b del RGPD, si cal, juntament amb l'article 26 de la BDSG (Llei alemanya de protecció de dades) ( per a l'àmbit d'aplicació de la República Federal d'Alemanya)).

● Defensa de qualsevol reclamació legal que es faci valer contra nosaltres a partir del procés de presentació de sol·licituds si arriba a ser necessari (el fonament jurídic és el nostre interès legítim en el compliment de la nostra obligació de proporcionar proves en els procediments en virtut de la Llei General alemanya d'Igualtat de Tracte (AGG); article 6 I let. f de l'RGPD).

● A més, tractem les vostres dades personals sobre la base d'un consentiment prèviament concedit per informar-vos sobre ofertes de treball interessants (el fonament jurídic és l'art. 6 I let. a del RGPD).

Si el fonament jurídic és el seu consentiment, té dret a revocar-lo en qualsevol moment sense que això afecti la legalitat del tractament realitzat sobre la base del consentiment fins a la seva revocació. Si el fonament jurídic és l'interès legítim, en general també teniu dret a oposar-vos al tractament de les dades personals que us concerneixen en qualsevol moment per motius derivats de la seva situació particular. Pel que fa a això, s'aplica l'article 21 del RGPD.

Necessitem les vostres dades personals per poder complir amb els fins de tractament esmentats anteriorment. Vostè és lliure de no proporcionar cap dada personal. En aquest cas, no podrem permetre participar en el procés de presentació de sol·licituds per a vacants disponibles.

3. Transferència de dades

En principi, només transmetrem les vostres dades personals a tercers si és necessari per al compliment del contracte, si nosaltres o una tercera part tenim un interès legítim en la transferència, si hi ha una obligació legal o si heu donat el vostre consentiment. Si les dades es transfereixen a tercers sobre la base d‟un interès legítim, això s‟explicarà en aquestes disposicions de protecció de dades.

Si heu presentat la vostra sol·licitud a través del portal global d'ocupació en línia d'Engel & Völkers Holding GmbH, llavors Engel & Völkers Holding GmbH ens transmetrà els documents de la vostra sol·licitud per a un lloc de treball. Vostè ha estat informat de com Engel & Völkers Holding GmbH processa les seves dades personals durant el procés de presentació de sol·licituds i pot llegir-lo en qualsevol moment a través del portal global d'ocupació en línia a la corresponent pàgina web d'Engel & Völkers Holding GmbH.

4. Transferència de dades a països no pertanyents a l'EEE

A més del paràgraf anterior sobre «Transferència de les vostres dades», s'aplica el següent:

Els destinataris de les dades personals poden estar ubicats fora de l'EEE/Regne Unit. Quan les dades personals es transfereixin a llocs fora de l'EEE/Regne Unit, ens assegurarem, com exigeix ​​la llei, que els seus drets de protecció de dades estiguin adequadament protegits, ja sigui perquè la Comissió Europea ha decidit que el país on es transfereixen les dades personals garanteix un nivell de protecció adequat (art. 45 del RGPD) o perquè la transferència està subjecta a garanties adequades (per exemple, clàusules contractuals estàndard) de la Unió Europea acordades amb el destinatari (art. 46 del RGPD), a menys que el RGPD estableixi una excepció (art. 49 del RGPD). A més, quan calgui, tenim la intenció d'acordar mesures addicionals amb els destinataris per garantir un nivell adequat de protecció de dades. Es poden sol·licitar còpies de les garanties adequades (quan ens hi basem) i una llista dels destinataris fora de l'EEE/Regne Unit. Tingueu en compte que aquestes còpies es poden redactar amb informació oculta on sigui necessari per protegir els secrets comercials o una altra informació confidencial.

5. Emmagatzematge i supressió de les vostres dades

Emmagatzemem les vostres dades personals durant el temps necessari per aconseguir les finalitats per a les quals es recopilen i es processen les dades, inclòs qualsevol període de conservació exigit per la legislació aplicable (per exemple, conservació de registres comptables).

En el context dels procediments de presentació de sol·licituds que acaben sense feina/contractació, les seves dades s'emmagatzemen normalment durant sis mesos més a efectes de documentació i després s'eliminen o destrueixen, juntament amb els documents que ens hagi enviat. Amb el seu consentiment per al tractament de les dades per a futurs procediments de sol·licitud de vacants, també les conservem durant un període corresponentment més llarg.