Privacy

https://www.engelvoelkers.com/nl-be/belgie/

Informatie over gegevensbescherming voor ENGEL & VÖLKERS PARTENAIRE DE LICENCE REGIONAL OFFICE BELGIQUE

Onze informatie over gegevensbescherming is als volgt gestructureerd: 

U bezoekt onze website of de App voor het zoeken naar woningen

U neemt contact met ons op via telefoon of internet, bezoekt onze winkel of woont een van onze marketingevenementen bij.

Wij zoeken voor u een woning samen met een andere licentiehouder van Engel & Völkers (verwijzing)

 

Persoonlijke gegevens die door de internetbrowser van de gebruiker worden overgedragen bij elke toegang tot de website en die worden opgeslagen in logbestanden, ook wel serverlogs genoemd. Deze gegevens omvatten: IP-adres (internetprotocoladres) van de bezoekende computer; naam van de geraadpleegde site; datum en tijd van de toegang; gerelateerde URL van waaruit de gebruiker de site bezoekt; aantal overgedragen gegevens; statusrapport van succesvolle toegang; sessie-ID-nummer;

- Door gebruik te maken van de property app, worden met name persoonsgegevens over hen verwerkt:

belgium@engelvoelkers.com, voornaam, achternaam, titel, adres, telefoonnummer dat door de gebruikers is opgegeven bij het versturen van een aanvraag;

Het doorsturen van e-mail nieuwsbrieven (alleen website) over eigen aanbiedingen en reclame door het bedrijf of derden in de wettelijk toegestane mate of op basis van toestemming. (Rechtsgrondslag is ofwel de toestemming ofwel het legitieme belang van Engel & Völkers bij direct marketing, mits dit in overeenstemming is met de regels voor gegevensbescherming en concurrentie);Analyse van de website en de property app voor het bepalen van het gebruikersgedrag en voor op interesse gebaseerde reclame. (Wettelijke basis is de toestemming.); Om frauduleuze activiteiten of misbruik op de website of in verband met de website of de property app te voorkomen en om de wettelijke bepalingen voor beveiligde websites in acht te nemen. (De wettelijke basis is het legitieme belang van Engel & Völkers om fouten te elimineren, de veiligheid van het systeem te waarborgen en ongeoorloofde toegangspogingen of -toegangen te identificeren).

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, onder a), van het GDPR, indien de verwerking gebaseerd is op toestemming, artikel 6, lid 1, onder b), indien de basis voor de verwerking een contractuele relatie is en artikel 6, lid 1, onder f), indien de basis de legitieme belangen van Engel & Völkers is.

Als de rechtsgrondslag uw toestemming is, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de op basis van de toestemming uitgevoerde verwerking, totdat deze wordt ingetrokken. Als de rechtsgrond een legitiem belang is, hebt u in principe ook het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Artikel 21 GDPR is in dit verband van toepassing.

Aard van de verstrekking van persoonsgegevens en gevolgen van het bezwaarschrift

De verstrekking van persoonsgegevens door gebruikers is vrijwillig. Zij kunnen vrijelijk beslissen of zij persoonlijke gegevens aan Engel & Völkers ter beschikking stellen en kunnen vervolgens hun toestemming voor de verwerking van reeds ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens intrekken. Herroeping kan betekenen dat de website van Engel & Völkers niet langer bruikbaar is.

Toegang tot gegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door Engel & Völkers en (met betrekking tot individuele items) met name door:

Werknemers (vaste medewerkers zoals functiehouders en zelfstandige vastgoed adviseurs) en adviseurs die bevoegd zijn om de website en property app te beheren en de bijbehorende diensten te leveren;

Voor de verdediging in geval van een juridisch geschil.

Openbaarmaking van gegevens

Als uw vraag betrekking heeft tot aanbiedingen van andere bedrijven van de Engel & Völkers Groep, geeft Engel & Völkers de door u, in dit geval ingevoerde persoonsgegevens door aan het desbetreffende bedrijf van de Engel & Völkers Groep met uw voorafgaande toestemming of op basis van haar/zijn legitieme belangen. Voor het overige worden uw persoonlijke gegevens niet door Engel & Völkers openbaar gemaakt.

Openbaarmaking van gegevens in non-EER landen

Engel & Völkers geeft geen persoonlijke gegevens door aan niet-EER-landen zonder uw toestemming. De door Engel & Völkers gebruikte servers bevinden zich binnen de Europese Unie.

Als uw vraag betrekking heeft op bedrijven van de Engel & Völkers Groep buiten de Europese Unie, geven wij uw gegevens door na het verkrijgen van uw toestemming.

In gevallen waarin persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen die niet hetzelfde beschermingsniveau bieden als binnen de Europese Unie en u niet uitdrukkelijk uw toestemming heeft gegeven voor de doorgifte van uw gegevens aan deze landen, zal Engel & Völkers ervoor zorgen dat bepaalde contractuele verplichtingen op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (met inbegrip van de uitvoering van door de Europese Unie goedgekeurde standaardcontractbepalingen) met elke dienstverlener worden overeengekomen, tenzij Engel & Völkers zich kan beroepen op andere wettelijke gronden voor de doorgifte van persoonsgegevens.

Het opslaan en wissen van gegevens

Cookies die dienen om onze gebruikers te identificeren en

De wettelijke basis voor het gebruik van deze cookies is uw toestemming.

Welke cookies gebruikt Engel & Völkers in het bijzonder?

Via deze link [2] kunt u zien welke cookies Engel & Völkers in het bijzonder gebruikt.

- informatie,

- verwijdering (of om te worden vergeten),

- gegevensdraagbaarheid,

- klacht bij de toezichthoudende autoriteiten.

Houd er rekening mee dat uw recht op verwijdering onderworpen is aan bepaalde beperkingen. Zo hoeven of mogen wij bijvoorbeeld geen gegevens verwijderen die wij gedurende een verdere periode onder een wettelijke bewaartermijn moeten bewaren. Gegevens die wij nodig hebben voor de vaststelling, de uitoefening of het verweer van wettelijke aanspraken zijn ook uitgezonderd van uw recht op verwijdering.

Om bovenstaande rechten uit te oefenen en om informatie aan te vragen, kunnen gebruikers schrijven naar het volgende e-mailadres belgium@engelvoelkers.com of naar het postadres ENGEL & VÖLKERS PARTENAIRE DE LICENCE REGIONAL OFFICE BELGIQUE, Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles, Belgique. De gebruiker kan ook te allen tijde de toestemming voor de verwerking van zijn gegevens intrekken, deze corrigeren en verwijderen.

Contacten

De verantwoordelijke autoriteit voor de verwerking van de gegevens is Engel & Völkers Immobilien GmbH, gevestigd te Stadthausbrücke 5, 20355 Hamburg, Duitsland. Bij vragen over onze gegevensverwerkers stellen wij u graag een actuele lijst ter beschikking.

Als u vragen hebt over deze gegevensbeschermingsverklaring of over gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met de gegevensbeschermingsfunctionaris van Engel & Völkers: James HEJAZI.

 

belgium@engelvoelkers.com, indien u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van promotionele informatie, in het bijzonder het aanbod van onroerend goed;

Promotionele informatie over onroerend goed dat door Engel & Völkers of licentiehouders in het Engel & Völkers netwerk op de markt wordt gebracht (rechtsgrondslag is GDPR-artikel 6, lid 1, onder f); het legitieme belang van Engel & Völkers vloeit voort uit de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van directe reclame). 

Openbaarmaking van gegevens

Als uw vraag betrekking heeft op aanbiedingen van andere bedrijven van de Engel & Völkers Groep, geeft Engel & Völkers de door u in dit geval ingevoerde persoonsgegevens met uw voorafgaande toestemming door aan het desbetreffende bedrijf van de Engel & Völkers Groep. Maak ook kennis met onze informatie over doorverwijzing aan het einde van onze informatie over gegevensbescherming. 

Bovendien worden uw persoonlijke gegevens door Engel & Völkers alleen doorgegeven in het kader van de uitvoering van de contractuele relatie, indien nodig na voorafgaande toestemming van uzelf. In het bijzonder worden de gegevens doorgegeven aan uw contractpartners of potentiële contractpartners, notarissen en kadasters. In dit verband is Engel & Völkers ook onderworpen aan de Duitse wet op het witwassen van geld en kan het verplicht zijn om uw gegevens te verstrekken aan de regelgevende instanties. Bovendien worden uw gegevens doorgegeven aan de onafhankelijke vastgoed adviseurs van Engel & Völkers.

Toegang tot gegevens

De persoonlijke gegevens zijn verwerkt door Engel & Völkers en (met respect tot individuele items) vooral door

Werknemers (vaste medewerkers en zelfstandige vastgoed adviseurs) en adviseurs die de aangeboden diensten ter beschikking stellen;

U heeft recht op informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld de herkomst van deze gegevens, het verwerkingsdoel, de modaliteiten van de gegevensverwerking). Onder bepaalde voorwaarden heeft u ook het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking in de toekomst in te trekken, te beperken of om te verzoeken dat de gegevens worden gewist. Tot slot kunt u ten allen tijde het toesturen van reclamemateriaal of het uitvoeren van marktonderzoek of commerciële communicatie voorkomen.

Samengevat heeft u het recht om 

- correctie,

- beperking van de verwerking,

- bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens,

Contacten

De verantwoordelijke autoriteit voor de verwerking van de gegevens is Engel & Völkers Immobilien GmbH, gevestigd te Stadthausbrücke 5, 20355 Hamburg, Duitsland. Bij vragen over onze gegevensverwerkers stellen wij u graag een actuele lijst ter beschikking.

Als u vragen hebt over deze gegevensbeschermingsverklaring of over gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met de gegevensbeschermingsfunctionaris van Engel & Völkers: James HEJAZI.

 

Hierna worden deze gegevens "gegevens" of "persoonsgegevens" genoemd.

Doel van de verwerking

Engel & Völkers verwerkt als verantwoordelijke instantie de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Vervulling van een precontractuele relatie door onafhankelijke vastgoed adviseurs (de rechtsgrondslag is GDPR-artikel 6, lid 1, onder b) en ook 6, lid 1, onder f); het legitieme belang van Engel & Völkers in verband met de openbaarmaking van gegevens aan onafhankelijke vastgoed adviseurs vloeit voort uit de vrijheid om contractuele verplichtingen na te komen door middel van onafhankelijke makelaars of sub-makelaars. Promotionele informatie over onroerend goed dat door Engel & Völkers of licentiehouders in het Engel & Völkers netwerk op de markt wordt gebracht (rechtsgrondslag is GDPR-artikel 6, lid 1, onder f); het legitieme belang van Engel & Völkers vloeit voort uit de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van directe reclame).  

Openbaarmaking van gegevens

Als uw vraag betrekking heeft op aanbiedingen van andere bedrijven van de Engel & Völkers Groep, geeft Engel & Völkers de door u, in dit geval, ingevoerde persoonsgegevens met uw voorafgaande toestemming door aan het desbetreffende bedrijf van de Engel & Völkers Groep. Maak ook kennis met onze informatie over doorverwijzing aan het einde van onze informatie over gegevensbescherming.

Bovendien worden uw persoonlijke gegevens door Engel & Völkers alleen doorgegeven in het kader van de uitvoering van de contractuele relatie en alleen na voorafgaande toestemming van uzelf. In het bijzonder worden de gegevens doorgegeven aan uw potentiële contractpartners, notarissen en kadasters. In dit verband is Engel & Völkers ook onderworpen aan de Duitse wet op het witwassen van geld en kan het verplicht zijn om uw gegevens door te geven aan de regelgevende instanties. Bovendien worden uw gegevens doorgegeven aan de onafhankelijke vastgoed adviseurs van Engel & Völkers.

Toegang tot de gegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door Engel & Völkers en (met betrekking tot individuele items) met name door

Werknemers (vaste medewerkers zoals functiehouders en zelfstandige vastgoed adviseurs) en adviseurs die de aangeboden diensten ter beschikking stellen;

 

- informatie,

- verwijdering (of om te worden vergeten),

- gegevensdraagbaarheid,

- klacht bij de toezichthoudende autoriteiten.

Houd er rekening mee dat uw recht op verwijdering onderworpen is aan bepaalde beperkingen. Zo hoeven of mogen wij bijvoorbeeld geen gegevens verwijderen die wij gedurende een verdere periode onder een wettelijke bewaartermijn moeten bewaren. Gegevens die wij nodig hebben voor de vaststelling, de uitoefening of het verweer van wettelijke aanspraken zijn ook uitgezonderd van uw recht op verwijdering.

Om bovenstaande rechten uit te oefenen en informatie aan te vragen, kunt u schrijven naar het volgende e-mailadres belgium@engelvoelkers.com of naar het postadres ENGEL & VÖLKERS PARTENAIRE DE LICENCE REGIONAL OFFICE BELGIQUE, Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles, Belgique.

 

Hierna worden deze gegevens "gegevens" of "persoonsgegevens" genoemd.

Doel van de verwerking

Engel & Völkers verwerkt als verantwoordelijke instantie de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Vervulling van een contractuele relatie door onafhankelijke vastgoed adviseurs, met inbegrip van facturering en kredietcontrole (de rechtsgrondslag is GDPR-artikel 6, lid 1, onder b) en ook 6, lid 1, onder f); het legitieme belang van Engel & Völkers in verband met de openbaarmaking van gegevens aan onafhankelijke vastgoed adviseurs vloeit voort uit de vrijheid om contractuele verplichtingen na te komen door middel van onafhankelijke makelaars of sub-makelaars. Het legitieme belang bij de uitvoering van kredietcontroles vloeit voort uit het legitieme belang van bescherming tegen oninbare schulden).Promotie-informatie over vacatures van Engel & Völkers of licentiehouders in het Engel & Völkers netwerk (rechtsgrondslag is GDPR-artikel 6, lid 1, onder a) en f); het legitieme belang van Engel & Völkers vloeit voort uit de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van directe reclame).

Openbaarmaking van gegevens in niet-EER-landen

Engel & Völkers geeft geen persoonlijke gegevens door aan niet-EER-landen zonder uw toestemming. De door Engel & Völkers gebruikte servers bevinden zich binnen de Europese Unie.

Als uw vraag betrekking heeft op bedrijven van de Engel & Völkers Groep buiten de Europese Unie, geven wij uw gegevens door na het verkrijgen van uw toestemming.

In gevallen waarin persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen die niet hetzelfde beschermingsniveau bieden als binnen de Europese Unie en u niet uitdrukkelijk uw toestemming heeft gegeven voor de doorgifte van uw gegevens aan deze landen, zal Engel & Völkers ervoor zorgen dat bepaalde contractuele verplichtingen op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (met inbegrip van de uitvoering van door de Europese Unie goedgekeurde standaardcontractbepalingen) met elke dienstverlener worden overeengekomen, tenzij Engel & Völkers zich kan beroepen op andere wettelijke gronden voor de doorgifte van persoonsgegevens.

Opslaan en verwijderen van gegevens

Engel & Völkers bewaart zijn gegevens in verband met de ontvangst van commerciële informatie tot de intrekking van uw toestemming van Engel & Völkers.

Rechten van de betrokkenen

U heeft recht op informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld de herkomst van deze gegevens, het verwerkingsdoel, de modaliteiten van de gegevensverwerking). Onder bepaalde voorwaarden heeft u ook het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking in de toekomst in te trekken, te beperken of om te verzoeken dat de gegevens worden gewist. Tot slot kunt u te allen tijde het toesturen van reclamemateriaal of het uitvoeren van marktonderzoek of commerciële communicatie voorkomen.

Samengevat heeft u het recht om 

- correctie,

- beperking van de verwerking,

- bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens,

Contacten

De verantwoordelijke autoriteit voor de verwerking van de gegevens is Engel & Völkers Immobilien GmbH, gevestigd te Stadthausbrücke 5, 20355 Hamburg, Duitsland. Bij vragen over onze gegevensverwerkers stellen wij u graag een actuele lijst ter beschikking.

Als u vragen hebt over deze gegevensbeschermingsverklaring of over gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met de gegevensbeschermingsfunctionaris van Engel & Völkers: James HEJAZI.

Als u een klacht heeft over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie. Dit is: 

 

Engel & Völkers verwerkt als verantwoordelijke instantie de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Vervulling van een contractuele relatie door onafhankelijke vastgoed adviseurs, met inbegrip van facturering en kredietcontrole (de rechtsgrondslag is GDPR-artikel 6, lid 1, onder b) en ook 6, lid 1, onder f); het legitieme belang van Engel & Völkers in verband met de openbaarmaking van gegevens aan onafhankelijke vastgoed adviseurs vloeit voort uit de vrijheid om contractuele verplichtingen na te komen door middel van onafhankelijke makelaars of sub-makelaars. Het legitieme belang bij de uitvoering van kredietcontroles vloeit voort uit het legitieme belang van bescherming tegen oninbare schulden);

Werknemers (vaste medewerkers zoals functiehouders en zelfstandige vastgoed adviseurs) en adviseurs die de aangeboden diensten ter beschikking stellen;

Bovendien bewaart Engel & Völkers zijn gegevens in verband met de ontvangst van commerciële informatie tot de intrekking van uw toestemming van Engel & Völkers.

Recht van de betrokkenen

U heeft recht op informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld de herkomst van deze gegevens, het verwerkingsdoel, de modaliteiten van de gegevensverwerking). Onder bepaalde voorwaarden heeft u ook het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking in de toekomst in te trekken, te beperken of om te verzoeken dat de gegevens worden gewist. Tot slot kunt u te allen tijde het toesturen van reclamemateriaal of het uitvoeren van marktonderzoek of commerciële communicatie voorkomen.

Samengevat heeft u het recht om 

- correctie,

- beperking van de verwerking,

- bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens,

Contacten

De verantwoordelijke autoriteit voor de verwerking van de gegevens is Engel & Völkers Immobilien GmbH, gevestigd te Stadthausbrücke 5, 20355 Hamburg, Duitsland. Bij vragen over onze gegevensverwerkers stellen wij u graag een actuele lijst ter beschikking.

Als u vragen hebt over deze gegevensbeschermingsverklaring of over gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met de gegevensbeschermingsfunctionaris van Engel & Völkers: James HEJAZI.

Als u een klacht heeft over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie. Dit is: 

 

- informatie,

- verwijdering (of om te worden vergeten),

- gegevensdraagbaarheid,

- klacht bij de toezichthoudende autoriteiten.

Houd er rekening mee dat uw recht op verwijdering onderworpen is aan bepaalde beperkingen. Zo hoeven of mogen wij bijvoorbeeld geen gegevens verwijderen die wij gedurende een verdere periode onder een wettelijke bewaartermijn moeten bewaren. Gegevens die wij nodig hebben voor de vaststelling, de uitoefening of het verweer van wettelijke aanspraken zijn ook uitgezonderd van uw recht op verwijdering.

Om bovenstaande rechten uit te oefenen en informatie aan te vragen, kunt u schrijven naar het volgende e-mailadres belgium@engelvoelkers.comof naar het postadres ENGEL & VÖLKERS PARTENAIRE DE LICENCE REGIONAL OFFICE BELGIQUE, Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles, Belgique.

Als u een klacht heeft over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie.  Dit is: